Posts Tagged ‘bidony rowerowe’

Klasyfikacja łożysk tocznych

Posted in Bez kategorii  by admin
Październik 19th, 2016

Zależnie od konstrukcji, łożysko toczne jest przystosowane do przenoszenia obciążeń poprzecznych lub wzdłużnych względem osi obrotu części us talonej przez łożysko. Poprzecznym lub promieniowym nazywa się obciążenie, działajace w kierunku prostopadłym do osi obrotu części, a podłużnym lub osiowym — obciążenie skierowane poosiowo, równolegle do osi obrotu części. Ze względu na kierunek działania obciążenia, do którego przejmowania łożysko toczne jest konstrukcyjnie przystosowane, rozróżnia się zwykle:

— łożyska poprzeczne (promieniowe) przeznaczone w zasadzie do przejmowania obciążeń prostopadłych do osi obrotu części; łożyska takie mogą jednak przeważnie (z nielicznymi wyjątkami) przejmować również i dość znaczne obciążenia wzdłużne; nośność łożysk poprzecznych określa sie uwzględniając jedynie obciążenia czysto poprzeczne; nominalny kąt działania łożyska poprzecznego *) jest mniejszy niż 450,

— łożyska wzdłużne (poosiowe lub oporowe) przeznaczone do przejmowania obciążeń poosiowych, działających równoległe do osi obrotu części; niektóre rodzaje łożysk wzdłužiiych (np. wzdłużne łożysko baryłkowe) mogą ponadto przejmować umiarkowane obciążenia poprzeczne; własności łożysk wzdłużnych określa się uwzględniając jedynie obciążenia wzdłużne ; nominalny kąt działania łożyska podłużnego jest większy niż 450,  łożyska skośne (stożkowe lub promieniowo-oporowe) przeznaczone do jednoczesnego przejmowania obciążeń poprzecznych i wzdłużnych; łożysko skośne pracuje prawidłowo dopiero w razie pewnego obciążenia wzdłużnego, wynikającego z obciążenia zewnętrznego części ustalonej w łożysku lub z obciążenia nadanego wstępnie podczas osadzania łożyska ; nośność łożysk skośnych określa się uwzględ niając jedynie obciążenie poprzeczne; nominalny kąt działania łożyska skośnego jest większy niż 450. [podobne: surowce wtórne, bidony rowerowe, mycie ciśnieniowe ]

Zależnie od kształtu elementów tocznych rozróżnia się łożyska kulkowe oraz wałeczkowe, Wśród łożysk wałeczkowych z uwagi na kształt wałeczków rozróżnia się z kolei łożyska: walcowe, igiełkowe stożkowe i baryłkowe.

Odpowiednio do możliwości kątowego wychylania się pierścienia wewnętrznego względem zewnętrznego, rozrożnia się łożyska sztywne 1 wahliwe, a z uwagi na konstrukcję łożyska nierozłączne i rozłączne.

Poprzeczne łożyska kulkowe. Najbardziej rozpowszechnione są obecnie poprzeczne łożyska kulkowe, jednorzędowe (rys. 51-56). Łożyska takie zasadniczo przezna czone Są tylko do przejmowania obciążeń poprzecznych, ale z powodzeniem mogą przenosić również i dość znaczne obciążenia wzdłużne.

Jednorzędowe łożysko kulkowe może być zawsze użyte do wzdłużnego ustalenia walka i to w obydwu kierunkach, W tym ostatnim przypadku wałek ma jednak niewielki luz poosiowy równy luzowi w łożysku. Jednorzędowe łożysko kulkowe może współpracować z wałkiem wykazującym nłeznaczne niedokładności w ustawieniu, wyrażające sie zukosowaniem w granicach do 1/40 (większe medokładności powodują zwykle przedwczesne zużycie łożyska). Łożysko z kołnierzem lub rowkiem na pierścieniu zewnętrznym daje się łatwo ustalać w gnieździe 0 prostym wykonaniu. Zastosowanie tego rodzaju łożysk pozwala na uproszczenie technologii produkcji np. obudowy skrzynki biegów oraz pozwala na skrócenie całkowitej jej długości.

Możliwość komentowania Klasyfikacja łożysk tocznych została wyłączona

Posts Tagged ‘bidony rowerowe’

Klasyfikacja łożysk tocznych

Posted in Bez kategorii  by admin
Październik 19th, 2016

Sprawność mechaniczna pasowej przekładni zębatej jest bliska 100%, z uwagi na brak poślizgu pasa oraz dzięki jego elastyczności. Podczas pracy przekładni pas i jej koła nie nagrzewają się wyczuwalnie. Brak poślizgu pasa pozwala na stosowanie tego rodzaju przekładni do napędów w pełni współzależnych — np. do napędu rozrządu silnika. Na rys. 51-55 przedstawiono charakterystyki pasów zębatych silnie i słabo obciążonych, które zazębiają się z co najmniej sześcioma zębami na każdym z współpracujących kół zębatych. Jeżeli warunku takiego nie można spełnić np. ze względów konstrukcyjnych, aby zapobiec powstawaniu nadnłiernych napręžeri trzeba zwiększyć szerokośc pasa — w przybliżeniu odwrotnie proporcjonalnie do liczby elikopterów, gdzie pas o szerokości 3 cale przekazuje moc 50 KM, przy szybkości obwodowej 30 m/sek.

DO najkosztowniejszych i najbardziej odpowiedzialnych elementów mechanizmów i zespołów pojazdów samochodowych należą łożyska toczne, stosowane głównie do ustalania lub podpierania obracających się części. We współczesnych pojazdach stosuje się znaczne liczby najrozmaitsz ch łożysk tocznych (np. w samochodzie terenowym do 120 . [podobne: surowce wtórne, bidony rowerowe, mycie ciśnieniowe ]

Przemysł motoryzacyjny, jako główny odbiorca produkcji łożysk tocznych, wysuwa coraz to nowe i zaostrzone wymagania, co przyczynia się do szybkiego postępu w konstrukcji i metodach wytwarzania łożysk tocznych. Okoliczności te nabierają szczególnego znaczenia w krajach przodujących w produkcji samochodów, ponieważ liczne wytwórnie łożysk tocznych wyrabiają wiele specjalnych rodzajów łożysk tocznych w ścisłym porozumieniu z wytwórniami pojazdów, a często wyłącznie na ich zlecenie.

Okoliczność ta w istotnej mierze przyczynia się do doskonalenia konstr ukcji samochodów, ponieważ stosowanie łożysk specjalnych pozwala na ograniczanie do minimum wymiarów geometrycznych i ciężaru części lub też na uproszczenie szczegółów wykonania części sąsiadujących z łożyskami, co z kolei obniża koszty i ułatwia produkcję samochodów. Łożyska specjalne są jednak przeważnie znacznie droższe niż uniwersalne, zwłaszcza gdy chodzi o produkcje niewielkich serii.

Obecnie w budowie samochodów nie ogranicza się zupełnie liczby typów i odmian stosowanych łożysk tocznych. Wręcz przeciwnie na ogół dokłada się wszelkich starań, aby właściwości łożyska jak najbardziej odpowiadały jego przeznaczeniu, a tym samym dąży się do jak najszerszego wykorzystania najrozmaitszych łożysk specjalnych.

Możliwość komentowania Klasyfikacja łożysk tocznych została wyłączona